Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEALFIT s.r.o. provozující VIBESS Vibration fitness studio

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEALFIT s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi společností Idealfit s.r.o., IČ: 04456173, se sídlem Kučerova 725/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247973 (dále jen „Poskytovatel“) a klientkou (dále jen „Klientka“) fitness centra Vibess provozovaného Poskytovatelem (dále jen „Fitness centrum“) na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a fakturačních dokladů, není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, a jsou rovněž smluvními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou:

VIBESS Vibration Fitness
Idealfit s.r.o.
Kučerova 725/7
Černý Most, 198 00 Praha 9
tel.: +420 606 023 997
e-mail: info@vibess.cz

1.3. Uzavřením Smlouvy, registrací nebo nákupem kreditů Klientka stvrzuje, že se seznámila se zněním těchto VOP, včetně provozního řádu Fitness centra (dále jen „provozní řád“) a pravidel ochrany osobních údajů, přijímá je a souhlasí s nimi, s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními. Klientka uzavřením Smlouvy, registrací nebo nákupem kreditů dále stvrzuje, že na existenci VOP, provozního řádu a pravidel ochrany osobních údajů, byla předem upozorněna a měla možnost se s nimi seznámit.

1.4. Fitness centrum poskytuje služby pouze ženám od 13 let, a to s cílem poskytnout ženám bezpečný a specializovaný prostor k rozvoji jejich tělesné kondice, formování postavy a hubnutí. Během předem stanovených termínů Fitness centrum může poskytovat služby i mužům či smíšeným skupinám.

1.5. Klientky mohou služby poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy využívat pouze prostřednictvím členství v klubu Vibess a registrací na webových stránkách Poskytovatele (www.vibess.cz).

 1. Uzavření Smlouvy a vznik členství v klubu Vibess
  2.1. K uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientkou a vzniku členství Klientky dochází registrací Klientky na webových stránkách Poskytovatele. Při registraci je Klientka seznámena se zněním těchto VOP a provozního řádu.

2.2. Klientka mladší 18 let musí k platnému uzavření Smlouvy a ke vzniku členství předložit Poskytovateli následně podepsaný souhlas zákonného zástupce na formuláři Poskytovatele. Klientka ve věku 13-15 let musí předložit též potvrzení od lékaře, že schvaluje cvičení ve Fitness centru jako bezpečné pro Klientku.

Klientka, která trpí zdravotními problémy, které by mohly bránit ve využívání služeb Fitness centra, je povinna tuto skutečnost předem sdělit Poskytovateli, a musí před uzavřením Smlouvy nebo následovně bez zbytečného odkladu po registraci doložit Poskytovateli potvrzení od lékaře, že schvaluje cvičení ve Fitness centru jako bezpečné pro Klientku. Každá Klientka je plně zodpovědná za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav Klientky Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

2.3. Souhlas a/nebo potvrzení dle čl. 2.2. a 2.3. těchto VOP je Klientka povinna předložit Poskytovateli nejpozději před zahájením první lekce.

2.4. Členství trvá po dobu trvání Smlouvy.

2.5. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že Klientka hrubě či opakovaně porušuje tyto VOP nebo provozní řád. Za hrubé porušení se považuje zejména porušení povinností stanovených v čl. 5.8., 5.9., 5.10., 5.11, 5.12 těchto VOP.

2.6. Klientka může od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Klientka může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíce. Výpověď je nutné zaslat na e-mailovou adresu Poskytovatele: info@vibess.cz. Po uplynutí výpovědní doby Poskytovatel smaže v registračním systému účet Klientky.

2.7. Termíny jednotlivých lekcí jsou vypsány vždy v rezervačním systému Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit a vrátit v takovém případě Klientce kredity. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo na to určit čas začátků lekcí a není povinen mít pevnou otevírací dobu. Veškeré informace o termínech lekcí jsou zveřejněny v rezervačním systému na webových stránkách Poskytovatele. O zrušení lekce ze strany Poskytovatele bude Klientka informována předem prostřednictvím automatizovaného e-mailu.

2.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit, který trenér bude vést jakou lekci. Poskytovatel není povinen předem informovat Klientku o tom, který trenér bude konkrétní lekci vést.

 1. Práva a povinnosti vyplývající z členství v klubu Vibess
  3.1. Členství je vázáno na osobu Klientky. Služby a kredity jsou nepřenosné, může je využívat pouze osoba registrovaná v systému Poskytovatele.

3.2. Klientka je oprávněna využívat služby, které jsou předmětem uzavřené Smlouvy.

3.3. Klientka souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě. Daňový doklad v elektronické podobě bude zaslán na e-mailovou adresu Klientky nebo uložen do klientského účtu Klientky v informačním systému klubu.

3.4. Klientka je povinna v případě změny své kontaktní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, tuto změnu neprodleně oznámit Poskytovateli.

3.5. V případě porušení povinností Klientky nebo provozního řádu Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn vyzvat Klientku, aby neprodleně zjednala nápravu. V případě neuposlechnutí výzvy je Poskytovatel oprávněn ukončit Klientce členství v klubu.

 1. Platby, poplatky a prodlení s platbou, kredity
  4.1. Platby za služby probíhají prostřednictvím kreditového systému v online rezervačním systému na webových stránkách Poskytovatele.

4.2. Jakékoliv platby na místě ve Fitness centru nejsou možné a Poskytovatel neakceptuje žádné benefiční karty (např. MultiSport apod.). Poskytovatel si vyhrazuje právo uvedené kdykoliv jednostranně změnit. V případě technických potíží s rezervačním systémem, je možné si s předchozím souhlasem Poskytovatele dobít kredity ve Fitness centru prostřednictvím platební karty (nelze akceptovat hotovost).

4.3. Po registraci do rezervačního systému Poskytovatele je nutné si dobít kredity (1 kredit = 1 Kč), a to prostřednictvím platební brány. Dobití je možné za libovolnou částku, nejméně však za 350 Kč, anebo je možné zakoupit balíčky kreditů nabízené v rezervačním systému.

4.4. Po dobití kreditů je možné si následně zarezervovat jednotlivé lekce. Pro provedení úspěšné rezervace je nutné mít dobitý kredit nejméně ve výši ceny za požadovanou lekci. Rezervovat si lekci je možné nejpozději 12 hodin před začátkem lekce. Bezplatné zrušení lekce je možné nejpozději do 24 hodin před začátkem lekce, pozdější zrušení je bez náhrady.

4.5. Platnost kreditů je 3 měsíce od jejich zakoupení. Propadlé či nevyužité kredity není Poskytovatel povinen Klientce zpět proplatit. Drobné překážky na straně Poskytovatele vedoucí k omezení využívání nabízených služeb neopravňují Klientku k požadavku na vrácení nebo proplacení kreditů. Klientka nemá z důvodů uvedených v tomto článku právo na náhradu škody.

4.6. Poskytovatel není povinen prodlužovat platnost kreditů, a to ani v případech zásahu vyšší moci (např. pandemie apod.) či jiných důvodů na straně Klientky (např. nemoc, nespokojenost apod.). Stejně tak není Poskytovatel povinen k vrácení či proplacení kreditů nevyužitých z důvodů uvedených v tomto článku.

4.7. Poskytovatel se vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny za poskytované služby s výjimkou již uhrazených služeb nebo dle čl. 9.7. těchto VOP.

4.8. Pozdní příchod Klientky na lekci nebo neomluvená účast nemají vliv na cenu za lekci – kredity se v tomto případě nevrací.

4.9. Poskytovatel je oprávněn Klientce poskytnout kredity zdarma při splnění konkrétních podmínek (např. jednorázové akce, věrnostní program apod.). Na uvedené však nevzniká Klientce právní nárok.

 1. Provozní řád Fitness centra
  5.1. Každá Klientka má povinnost se seznámit s provozním řádem Fitness centra a řídit se jím při využívání služeb poskytovaných na základě Smlouvy. Klientkou se rozumí i členka Fitness centra.

5.2. Fitness centrem se rozumí provozovna Poskytovatele.

5.3. Sportovní aktivity Klientky ve Fitness centru jsou realizovány výlučně na její vlastní odpovědnost a nebezpečí.

5.4. Každá Klientka je plně odpovědná za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav Klientek nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

5.5. Klientky jsou povinny při využívání služeb ve Fitness centru respektovat svůj zdravotní stav a fyzickou kondici a přizpůsobit tomu své sportovní aktivity.

5.6. Klientky jsou povinny v průběhu využívání služeb ve Fitness centru upozornit Poskytovatele neprodleně na jakékoliv své zdravotní potíže.

5.7. Klientka je povinna se při využívání služeb Fitness centra řídit pokyny Poskytovatele, obsluhy či trenérů/lektorů.

5.8. Klientka mladší 15 let může využívat služeb Fitness centra pouze v doprovodu dospělé osoby.

5.9. Do prostor Fitness centra nesmí Klientka vnášet jakékoliv nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod.

5.10. Ve Fitness centru je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.

5.11. Do Fitness centra je zakázáno vstupovat se zvířaty.

5.12. Klientka není oprávněna využívat služby ve Fitness centru v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Poskytovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit Klientce využívání služeb a vykázat ji, a to bez náhrady.

5.13. Klientka je povinna používat při využívání služeb ve Fitness centru sportovní oděv, pevnou čistou obuv a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních Klientek a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Fitness centra. V případě, že Klientka bude ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, je Poskytovatel oprávněn ji vykázat, a to bez náhrady.

5.14. Návštěvníkům Fitness centra je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností.

5.15. K odložení oblečení a osobních věcí, jsou určeny uzamykatelné skřínky ve Fitness centru. Neuloží-li si Klientky tyto předměty na místě k tomu určeném (uzamykatelné skříňky), nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za poškození, ztrátu, odcizení či zničení předmětů. Poskytovatel v takovémto případě není povinen k náhradě škody na věci. Poskytovatel upozorňuje, že skřínky nejsou určeny k odkládání cenností. Klientka se zavazuje, že do skřínek nebude ukládat žádné cennosti s výjimkou cenností, které jsou běžně nošeny: hotovost v přiměřené výši, hodinky, běžně nošené šperky, mobilní telefony. Klientka je povinna Poskytovatele předem upozornit na to, že do skřínky uložila cennosti (a v jaké hodnotě). Poskytovatel neodpovídá Klientce za škodu, pokud Klientka nedodrží uvedené povinnosti.

5.16. Jakékoliv poškození cvičebního přístroje nebo pomůcek je Klientka povinna ohlásit neprodleně Poskytovateli.

5.17. V případě nevhodného chování v prostorách Fitness centra má Poskytovatel právo Klientku z prostor fitness centra vykázat.

5.18. Jakékoliv zranění je Klientka povinna ohlásit Poskytovateli.

5.19. Při vstupu do provozovny Klientka obdrží klíč od skříňky, kterou je povinna neprodleně po ukončení lekce vyklidit a klíč vrátit zpět na recepci. Klientka odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli ztrátou klíče k uzamykatelné skříňce, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je Klientka povinna uhradit jednorázovou částku ve výši 1.000,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Pokud si Klientka skříňku nevyklidí po skončení lekce, je Poskytovatel oprávněn nejpozději po skončení poslední lekce v daný den otevřít a vyklidit všechny zamknuté a nevyklizené skříňky. Zapomenuté věci v prostorách Fitness centra v obsluhou odhadnuté hodnotě do 100,- Kč je obsluha oprávněna tyto předměty odstranit jako odpad. Předměty s vyšší odhadní cenou budou umístěny v prostorách Fitness centra po dobu 5 dní od nálezu. Během této doby se mohou zájemci o vrácení přihlásit na recepci. O vydání rozhoduje obsluha Fitness centra. Po 5denní lhůtě je obsluha Fitness centra oprávněna zapomenuté věci bez nároku na náhradu odstranit (například poskytnutím oblečení charitativním organizacím).

5.20. Úklid ve Fitness centru je prováděn minimálně 1x denně na vlhko před zahájením provozu. Během provozu je zajištěn obsluhou průběžný úklid dle aktuální potřeby, s důrazem na sociální zařízení, šatny a přístupové chodby. Každý den (po skončení provozu) umyje personál všechno používané náčiní (činky, pomůcky) ve Fitness centru roztokem s běžným úklidovým prostředkem a následně dezinfekčním prostředkem.

5.21. Klientky si mohou po předchozí dohodě s Poskytovatelem přivést do prostor Fitness centra své nezletilé dítě. Klientka je po celou dobu pobytu nezletilého dítěte v prostorách Fitness centra za dítě plně zodpovědná, a to včetně jakýchkoliv úrazů způsobených dítětem sobě nebo Klientkám, a škodě způsobené dítětem. Nezletilé dítě nesmí po dobu své přítomnosti nijak omezovat ostatní Klientky či jinak narušovat provoz Fitness centra, a musí být pod stálým dohledem Klientky.

5.22. Klientka odpovídá Poskytovateli za škodu, kterou způsobí Poskytovateli porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, Smlouvy, těchto VOP či provozního řádu.

5.23. Poskytovatel není povinen nahradit újmu na zdraví či majetku, která Klientce vznikne v důsledku nedodržení povinností uvedených v příslušných právních předpisech, ve Smlouvě, těchto VOP či provozním řádu či v důsledku nedodržení pokynů Poskytovatele, jeho zaměstnanců, instruktorů nebo trenérů. Poskytovatel není povinen nahradit újmu na zdraví či majetku, které si Klientka způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice.

5.24. Klientka je povinna zacházet šetrně s vybavením, stroji a zařízením Fitness centra a odpovídá Poskytovateli za škodu na nich způsobenou. Poskytovatel Klientku upozorní, že některé přístroje ve Fitness centru nesmí Klientka využívat bez asistence obsluhy/trenéra. Při porušení této povinnosti Klientka odpovídá Poskytovateli za způsobenou škodu.

5.25. Klientka je povinna věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti v šatnách, zejména u sprch, kde hrozí zvýšené riziko uklouznutí. Poskytovatel neodpovídá za škodu Klientce, pokud tato porušila uvedenou povinnost.

5.26. Klientka je povinna chovat se k sobě i dalším Klientkám ohleduplně.

 1. Přerušení provozu fitness centra
  6.1. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech omezit nebo přerušit provoz fitness centra, a to zejména z důvodu vhodných nebo nutných oprav a/nebo úprav prováděných ve fitness centru, které jsou neslučitelné se zachováním jeho řádného provozu, případně z důvodu konání sportovních, společenských či firemních akcí v jeho prostorách. Oznámení o omezení / přerušení provozu fitness centra dle předchozí věty bude zveřejněno ve fitness centru a na webových stránkách Poskytovatele, a to 1 týden předem. To neplatí, bude-li provoz fitness centra přerušen nezávisle na vůli Poskytovatele fitness centra, tj. z důvodu vyšší moci.

6.2. V případě přerušení provozu fitness centra se zápisné, cena za služby ani za doplňkové služby nevrací ani nesnižuje.

6.3. Služba vyplývající z uzavřené Smlouvy bude Klientce poskytnuta po obnovení provozu fitness centra.

 1. Ochrana osobních údajů
  7.1. Poskytovatel je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Klientky na základě platných právních předpisů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

7.2. Klientka uzavřením Smlouvy uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o zdravotním stavu (dále jen „osobní údaje“). Poskytovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami v čl. 5 GDPR.

7.3. Klientka uděluje Poskytovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je Poskytovateli poskytla, a to za účelem plnění předmětu Smlouvy, pro účely marketingu Poskytovatele, zasílání informací a obchodních sdělení Klientce.

7.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání Smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Poskytovatel povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle závazných právních předpisů; to samé platí, nedojde-li k uzavření Smlouvy. Osobní údaje budou uloženy v souladu s výše uvedeným v databázi Poskytovatele při dodržení podmínek daných platnou právní úpravou. Po pominutí účelu zpracování, či pokud Poskytovatel již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, osobní údaje vymaže.

7.5. Klientka je povinna Poskytovateli poskytnout pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb na základě Smlouvy. Jiné osobní údaje Klientka není povinna poskytnout.

7.6. Klientka může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Klientka zaslat buď v písemné podobě na doručovací adresu Poskytovatele, nebo prostřednictvím elektronické pošty. Osobní údaje Klientky nezbytné pro plnění Smlouvy a pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či třetí strany, však může Poskytovatel zpracovávat i bez souhlasu Klientky, ledaže by před těmito zájmy měly přednost zájmy nebo základní práva a svobody Klientky.

7.7. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v poskytnutém rozsahu manuálně v písemné formě či automatizovaně v elektronické formě.

7.8. Klientka bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích, pokud by změna v osobních údajích Klientky mohla způsobit, že Poskytovatel nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

7.9. Poskytovatel může zpracováním osobních údajů Klientky pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.10. Klientka má právo získat od Poskytovatele informaci o zpracování svých osobních údajů. Poskytovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Klientce předat. Klientka má právo získat od Poskytovatele osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Obsahem této informace je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemcích, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel může požadovat po Klientce přiměřenou úhradu za poskytnutí této informace, která odpovídá nákladům nezbytným na poskytnutí informace.

7.11. V případě, že Klientka zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Klientky, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.12. Klientka má právo, aby Poskytovatel bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Klientka právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

7.13. Klientka může Poskytovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to buď v písemné podobě na doručovací adresu Poskytovateli, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

7.14. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje Klientky jsou zpracovány se zajištěním jejich ochrany a důvěrnosti před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením a poškozením. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Klientky řádně chránit a neposkytnout je třetím subjektům, s výjimkou plnění povinnosti stanovené právními předpisy.

 1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení:
  8.1. Vedlejší ústní nebo jiné dohody jsou neplatné. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem.

8.2. Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků VOP, a tedy ostatní články zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

8.3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Poskytovatel Klientku informuje o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Pokud Klientka písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijala s účinností ode dne navrženého Poskytovatelem. Klientka má právo písemně odmítne návrh na změnu VOP výpovědí zaslanou Poskytovateli nejpozději den před nabytím účinnosti změny VOP. V takovém případě smluvní vztah, resp. členství zaniká a Poskytovatel zruší Klientce registraci v rezervačním systému.

8.4. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn přechodně či trvale změnit rozsah poskytovaných služeb či adresu Fitness centra, aniž by tím byly dotčeny podmínky stávajícího členství. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv omezení služeb vzniklé zásahem vyšší moci (včetně nařízení Vlády ČR nebo jiného orgánu veřejné moci) a Klientce tím nevzniká nárok na jakékoliv kompenzace.

8.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit provozní řád nebo ceník. Změny provozního řádu jsou vůči Klientce účinné dnem zveřejnění v prostorách Fitness centra.

8.6. Poplatky ve Smlouvě a v ceníku jsou uváděny v Kč. V případě, že dojde v době účinnosti Smlouvy ke změně zákonné měny v České republice, bude cena v nové měně vypočítána konverzním kurzem stanoveným platnými právními předpisy v České republice.

8.7. Poskytovatel je cenu služeb a poplatky jednostranně navýšit vždy k 1. 2. příslušného roku o míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášené Českým statistickým úřadem. O změně poplatků je Poskytovatel povinen informovat členy zveřejněním oznámení v klubu.

8.8. Tyto VOP a provozní řád zavazují v celém svém rozsahu všechny Klientky také v případě, kdy jsou služby poskytovány či vykonávány třetí osobou.

8.9. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

8.10. Tyto VOP, provozní řád a pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 02.12.2022.